Corporate Finance

Wspieramy Klientów w procesach decyzyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i pozyskiwaniem finansowania. Wiedza i bogate doświadczenie zdobyte w tym zakresie pozwala nam trafnie identyfikować potrzeby naszych Klientów i proponować rozwiązania w najwyższym stopniu chroniące Ich interesy.

Doradzamy naszym Klientom w zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania. Wspieramy w decyzjach dotyczących długoterminowych i krótkoterminowych inwestycji kapitałowych.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną m. in. w zakresie:

  • opracowania koncepcji prawnych związanych z realizacją i finansowaniem inwestycji naszych Klientów
  • doradztwa na etapie pozyskiwania finansowania, w tym w toku negocjacji z instytucjami finansowymi
  • sporządzania umów dotyczących finansowania przedsięwzięć (m. in. umowy kredytowe, umowy pożyczek, w tym pożyczek korporacyjnych)
  • doradztwa dotyczącego zabezpieczeń transakcji związanych z pozyskiwaniem kapitałów (przygotowywanie gwarancji, umów poręczenia, umów przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji na zabezpieczenie, umów zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego, dokumentów weksli i. in.)
  • doradztwa w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego z wykorzystaniem mechanizmów i instrumentów rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi (kompleksowa obsługa prawna związana z wprowadzaniem instrumentów do zorganizowanego obrotu, m. in. opracowywanie dokumentów informacyjnych, umów subemisji, lock-up)
  • doradztwa w procesach emisji papierów wartościowych, w tym m. in. obligacji korporacyjnych
  • doradztwa w pozyskiwaniu finansowania z własnych źródeł przedsiębiorcy, w tym w drodze podwyższenie kapitału spółki.

Doradzając naszym Klientom uwzględniamy aspekty ekonomiczne, związane w szczególności z minimalizowaniem ryzyka finansowego, czy optymalizacją podatkową danego przedsięwzięcia.

Partnerzy odpowiedzialni:

Marek Głuchowski

Radca prawny, Partner Zarządzający

m.gluchowski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI