Prawo ochrony środowiska

Oferujemy naszym Klientom doradztwo i reprezentację w postępowaniach wynikających z unormowań prawa polskiego, jak i aktów prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska.

Zagadnienia, w których się specjalizujemy to m.in.: analizy prawne prowadzone w związku z transakcjami fuzji i przejęć, w tym badanie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji wymaganych pozwoleń środowiskowych. Obsługujemy procesy pozyskiwania pozwoleń środowiskowych wszystkich rodzajów.

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, w tym postępowania administracyjne związane z budową i bieżącą eksploatacją instalacji. Identyfikujemy prawne ryzyka związane z oddziaływaniem prowadzonej działalności na środowisko, w tym odpowiedzialność za powstanie szkody w środowisku, zanieczyszczenie wszelkich elementów środowiska i odpowiedzialność za szkody historyczne.

Doradzamy podmiotom emitującym gazy cieplarniane do atmosfery, szczególnie CO2, w zakresie uzyskiwania, zmiany i aktualizacji zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami (w związku z nabyciem tytułu prawnego do instalacji), jak również w transakcjach dotyczących sprzedaży i nabywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (jednostki EUA, CER i ERU) oraz realizacji projektów wspólnych wdrożeń i mechanizmu zrównoważonego rozwoju.

Obsługujemy operatorów statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze w związku z nałożeniem na nich obowiązku uczestniczenia w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Zajmujemy się też formalnoprawnymi zagadnieniami związanymi z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin ze złóż, a także obsługą prawną w zakresie gospodarowania odpadami.

Partnerzy odpowiedzialni:

Andrzej Zwara

Adwokat, Senior Partner

a.zwara@kancelaria.eu

Grzegorz Flisiak

Radca prawny, Senior Partner

g.flisiak@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI