Prawo własności intelektualnej

Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara oferuje kompleksowe doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej („IP”). Obejmuje ono specjalistyczne usługi dotyczące takich obszarów, jak znaki towarowe, nazwy handlowe i nazwy przedsiębiorstwa, patenty i wzory użytkowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, domeny internetowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zarządzanie własnością intelektualną. Kancelaria doradza także w obszarach z pogranicza prawa własności intelektualnej, w tym w prawie mediów, reklamy i promocji, w zakresie ochrony celnej, oraz doradztwa dotyczącego nowych technologii.

W ramach praktyki IP Kancelaria oferuje pełne spektrum usług, począwszy od planowania strategii ochrony praw IP, dokonywania rejestracji praw własności przemysłowej w urzędach, prowadzenia spraw spornych przed sądami i urzędami zajmującymi się IP,  skończywszy na przygotowywaniu umów dotyczących dóbr niematerialnych, czy przeprowadzaniu audytów IP.

Usługi Kancelarii skierowane są zarówno do dużych podmiotów gospodarczych posiadających silne portfolio praw własności intelektualnej, jak i mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają aktywnie chronić swoje dobra niematerialne.

Kancelaria kładzie szczególny nacisk na profesjonalizm i kreatywność w kreowaniu strategii ochrony praw IP. Od pierwszego kontaktu z Klientem prawnicy Kancelarii starają się uczynić wszystko, aby wspólne relacje z Klientem opierały się na wzajemnym zaufaniu i jasnych zasadach współpracy. Do każdego zlecenia Kancelaria podchodzi elastycznie wychodząc naprzeciw stawianym jej oczekiwaniom. Doświadczenie kancelarii i zrozumienie rynku pozwalają zaoferować Klientom usługi najwyższej jakości przy jednocześnie konkurencyjnych cenach.

 

Zakres usług

Kancelaria świadczy pełny zakres usług związanych z własnością intelektualną, w tym własnością przemysłową. W ramach usług kancelarii można wyodrębnić dwa podstawowe obszary: usługi prawne oraz usługi związane z zarządzaniem własnością intelektualną.

 

Usługi prawne dotyczące własności intelektualnej:

 • Planowanie i przygotowywanie strategii ochrony praw IP.
 • Rejestracje praw własności przemysłowej w odpowiednich instytucjach i urzędach, włączając w to postępowania krajowe przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), unijne przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), międzynarodowe przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).
 • Postępowania o unieważnienie i wygaszenie praw IP osób trzecich, oraz postępowań sprzeciwowych przeciwko prawom osób trzecich w UPRP i EUIPO.
 • Prowadzenie sporów w sprawach o naruszenia praw IP (znaków towarowych, praw autorskich, wzorów przemysłowych, czy patentów), oraz sporów w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 • Odwołania w postaci skarg i apelacji od niekorzystnych orzeczeń i decyzji, zarówno w instancjach krajowych (UPRP, sądy administracyjne, sądy powszechne), jak i unijnych (EUIPO, Sąd UE w Luksemburgu, Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu).
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów i kontraktów związanych z własnością intelektualną, np. licencji, cesji, umów franszyzy, a także klauzul własności intelektualnej w umowach specjalistycznych (np. architektonicznych, wdrożeniowych z branży IT, sponsorskich z sektora FMCG itp.).
 • Doradztwo na każdym etapie postępowania związanego z własnością intelektualną, włączając w to przygotowywanie strategii ataku i obrony, przygotowywanie opinii prawnych, przygotowywanie pism i wyjaśnień do odpowiednich władz i instytucji.

 

Usługi zarządzania własnością intelektualną:

 • Przeprowadzanie audytów własności intelektualnej i przygotowanie raportów zawierającego analizę stanu własności intelektualnej firmy.
 • Nadzór nad utrzymaniem praw wyłącznych oraz ich monitorowanie.
 • Przeprowadzanie poszukiwań w bazach danych praw własności przemysłowej.
 • Przeszukiwania rynku w celu wykrycia potencjalnych naruszeń praw wyłącznych i zebrania dowodów do przyszłych postępowań.
 • Doradztwo w tworzeniu i rozwijaniu spójnej strategii ochrony praw własności intelektualnej firmy.
 • Pomoc w tworzeniu i implementacji procedur zapewniających efektywną ochronę i komercjalizację własności intelektualnej firmy.
 • Identyfikację zakresu ochrony praw IP niepodlegających rejestracji, między innymi praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how.
 • Doradztwo w wyborze i projektowaniu oznaczeń identyfikacyjnych i odróżniających (oznaczeń graficznych i słownych w tym logo, etykiet, sloganów, a także kształtów opakowań i innych oznaczeń trójwymiarowych).

 

W skład zespołu wchodzą Karol Gajek (kierownik zespołu) oraz Jacek Zwara.

Nie znaleziono partnerów odpowiedzialnych za tę część praktyki.

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI