Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych będzie: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy z siedzibą w Sopocie (81-824) przy ul. Armii Krajowej 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082917, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 585-13-85-439, REGON 192639813, adres e-mail: sekretariat@kancelaria.eu; nr tel.: +48 58 555 21 11, dalej: „Kancelaria”.
Uprzejmie informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Jakub Turski, nr tel. +48 58 555 21 11.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?
Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pana/Pani podania o zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane będziemy przechowywać przez okres rozpatrywania Państwa kandydatury w związku z ubieganiem się o zawarcie umowy z Kancelarią, a w okresie dłuższym – jedynie wówczas, gdy będzie to wymagane lub dozwolone obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z Kancelarią biurom rachunkowym lub firmom informatycznym.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym i nie są Państwo zobowiązani prawnie do ich podania. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem zawarcia umowy z Kancelarią, w związku z czym ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie Państwa kandydatury, a w konsekwencji – uniemożliwi zawarcie umowy z Kancelarią.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?
O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Mają Państwo ponadto prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nieodpłatnie i w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Opacka 16, I p., 80-338 Gdańsk) lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@kancelaria.eu.

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).