Karol Gajek

Ukończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Jest absolwentem Studium Podyplomowego Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. ​

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest także rzecznikiem patentowym, członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w prawie własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty, zwalczanie nieuczciwej konkurencji) oraz w prawie autorskim. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie w pracy w renomowanych kancelariach prawnych i prawno-patentowych. Wcześniej przez trzy lata pracował w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, gdzie po zdaniu egzaminu eksperckiego udzielał prawa ochronne na znaki towarowe. Odbył także półroczny staż w Departamencie Znaków Towarowych EUIPO w Alicante – agencji Unii Europejskiej zajmującej się rejestracją unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W kolejnych latach był prelegentem na licznych konferencjach i seminariach poświęconych własności intelektualnej, na których przedstawiał głównie tematykę prawa znaków towarowych, oraz zarządzania własnością intelektualną. Karol Gajek w ciągu lat praktyki prowadził ponad 200 spraw spornych dotyczących praw własności intelektualnej, w tym dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów czy zwalczania nieuczciwej konkurencji. Sprawy sporne obejmowały reprezentację klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz przez Sądem UE w Luksemburgu.

Porozumiewa się w języku angielskim.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI