prof. ucz. dr hab. Janusz Raglewski

Adwokat, Partner

Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizacja prawo karne. Specjalizuje się w szeroko pojmowanym prawie karnym. Posiada szczególne doświadczenie w sprawach z zakresu karnych aspektów ochrony obrotu gospodarczego, (zwłaszcza przestępstw menedżerskich), spraw karnych skarbowych, odpowiedzialności karnej za naruszenie praw własności intelektualnej. Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2010 roku.

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie (Katedra Prawa Karnego UJ). Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie(przewodniczący Komisji Prawnej i Legislacyjnej), Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej Krakowie. Arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze oraz artykuły dotyczące  kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu spółek handlowych, prawa autorskiegoprawa pokrewnego, prawa własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Redaktor naczelny Czasopisma Prawa Karnego Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie oraz Krakowski Instytut Prawa Karnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. Porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541