Wojciech Bergier

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Międzyuczelnianym Instytucie Własności Intelektualnej UJ. W latach 2008-12 pełnił funkcję konsula ds. prawnych w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. Tam też ukończył kursy prawa amerykańskiego i prawa międzynarodowego.

Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się sprawami z zakresu międzynarodowego prawa karnego, prawa imigracyjnego, przestępczości gospodarczej i HR compliance.

Biegle włada językiem angielskim.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI