Branże

Spory sądowe i arbitrażowe

Jak możemy pomóc Ci w tym temacie?

Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prowadzenie sporów sądowych i arbitrażowych jest jednym z kluczowych obszarów praktyki naszej Kancelarii.

Nasza praktyka rozwiązywania sporów prawnych nie jest ograniczona do konkretnego obszaru prawa. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno spraw cywilnych jak i karnych w większości obszarów biznesowych i z praktycznie każdej dziedziny prawa. Z sukcesami reprezentujemy naszych klientów w największych sporach sądowych dotyczących projektów infrastrukturalnych, budowlanych, nieruchomości, sporów potransakcyjnych (M&A), finansów i bankowości, ubezpieczeń czy czynów nieuczciwej konkurencji, których wartość nierzadko przenosi kilkaset milionów złotych.

Doradzamy również klientom – zarówno indywidualnym, jak i korporacyjnym – w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. Prowadzimy procesy dotyczące ochrony dóbr osobistych, o nakazanie publikacji sprostowań, jak i sprawy o zniesławienie i znieważenie.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Dzięki bogatemu doświadczeniu i stosowanej przez nas metodyce pracy potrafimy zidentyfikować kluczowe kwestie dla każdej sprawy już na wczesnym etapie sporu, co pozwala na wypracowanie i uzgodnienie wspólnie z klientem optymalnej strategii postępowania jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Dbając o komfort i interesy naszych klientów badamy również możliwość i zasadność polubownego rozwiązania sporu w drodze negocjacji, mediacji lub postępowań polubownych.

Każdą sprawę prowadzi dedykowany zespół prawników, którego skład dobieramy uwzględniając przedmiot i stopień skomplikowania sprawy.

Co zapewniamy?

 • Kompleksową obsługę sporów cywilnych i gospodarczych na każdym etapie postępowania
 • Doradztwo i reprezentację klientów indywidualnych i korporacyjnych w zróżnicowanych kategoriach postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym m.in.:
  • spory transakcyjne i potransakcyjne (w tym w szczególności dotyczące transakcji fuzji i przejęć)
  • spory dotyczące projektów infrastrukturalnych i budowlanych
  • spory bankowe i finansowe
  • spory gospodarcze w zakresie bieżącego obrotu
  • spory z zakresu nieuczciwej konkurencji
  • spory inwestycyjne w zakresie rozliczeń konsorcjalnych
  • spory korporacyjne
  • spory dotyczące uregulowania statusu prawnego nieruchomości
  • spory z zakresu prawa pracy
  • spory ubezpieczeniowe
  • spory z zakresu własności intelektualnej
  • spory z zakresu ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego
  • spory z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • Reprezentację klientów w negocjacjach, mediacji i postępowaniach polubownych

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych Klientów:

 • Korzystny dla klienta Kancelarii wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sporze potransakcyjnym z kupującym (M&A). W precedensowej sprawie dotyczącej możliwości oparcia powództwa prowadzonego w oparciu o Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej na dwóch klauzulach arbitrażowych Zespół Orzekający uwzględniając zaprezentowaną przez Kancelarię argumentację stwierdził brak swojej jurysdykcji.
 • Korzystna dla klienta Kancelarii ugoda uwzględniająca w całości roszczenie główne naszego klienta zawarta w toku zainicjowanego przez niego postępowania arbitrażowego przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie dotyczącej rozliczenia wynagrodzenia konsorcjum realizującego wspólnie projekt infrastrukturalny. W toku postępowania Sąd Arbitrażowy udzielił naszemu klientowi zabezpieczenia jego roszczeń, co nie pozostawało bez wpływu na prowadzone równolegle, przy wsparciu Kancelarii, rozmowy ugodowe.
 • Korzystny dla klienta Kancelarii wyrok Sąd Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sporze potransakcyjnym z kupującym (M&A) dotyczącym zapewnień i oświadczeń (Representations & Warranties). Zespół Orzekający podzielając zaprezentowane przez Kancelarię stanowisko oddalił w całości roszczenia wobec klienta Kancelarii (kilkadziesiąt mln zł) i zasądził na jego rzecz koszty postępowania.
 • Korzystny wyrok w sprawie dotyczącej transakcji IRS (transakcji wymiany stóp procentowych) zawartej z bankiem jako zabezpieczenie kredytu bankowego. Reprezentowaliśmy klienta z branży energetycznej w precedensowej sprawie dotyczącej nieprawidłowego rozliczenia przez bank transakcji IRS. Sąd – przychylając się do argumentacji prawnej – uznał roszczenia naszego klienta za zasadne w całości, przesłankowo stwierdzając nieważność zawartej umowy.
 • Korzystne dla klientów orzeczenia w sprawach korporacyjnych zapewniające utrzymanie lub uzyskanie kontroli w spółce, jak również orzeczenia zapewniające wspólnikom i akcjonariuszom mniejszościowym należyte respektowanie ich praw.
 • Doradzamy i reprezentujemy znaczące podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. W ramach powierzonych Kancelarii spraw, na rzecz naszych klientów, opublikowano szereg sprostowań prasowych zarówno w prasie tradycyjnej (drukowanej), jak i w portalach internetowych i programach radiowych.

Eksperci w tym temacie

prof. ucz. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Spory sądowe i arbitrażowe

Michał Kraiński

Spory sądowe i arbitrażowe

prof. ucz. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Spory sądowe i arbitrażowe

Michał Kraiński

Spory sądowe i arbitrażowe

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541