prof. ucz. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, Senior Partner

Ukończył jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce (blisko 850 – letnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku – mieście swojego dzieciństwa i młodości). Absolwent (1994 r.) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude), od 1999 r. adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego). W latach 2000 – 2021 pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2010 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (w kadencji 2015 – 2019, rozwiązanej w grudniu 2015 r.). Stworzył w SGH Podyplomowe Studia Akademia Spółek, którymi kieruje od początku ich istnienia.

W latach 1999 – 2011 wykładał corporate governance (w ujęciu prawa polskiego i amerykańskiego) w Programie MBA prowadzonym łącznie przez SGH i University of Minnesota (w roku 2007 otrzymał wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor First Prize, a w latach 2008 i 2010 wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor Second Prize). W 2012 r. został doceniony również przez krajowych studentów, otrzymując nagrodę „Inspiracja roku”, przyznaną przez Niezależny Miesięcznik Studentów SGH „Magiel”.

Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 20022003) oraz Max – Planck – Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004). W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykańskiego corporate governance u prof. R. Buxbauma (Boalt Hall School of Law, UC Berkeley) i porównawczego corporate governance u prof. K. J. Hopta (MPI, Hamburg). Otrzymał także stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation Fellowship) do University of California w Berkeley (2004). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych (m.in. Columbia, Hong Kong Polytechnic University, New York University, Princeton, Stanford i Tokyo University).

Kompetencje prof. Siemiątkowskiego w praktyce adwokackiej – prowadzonej, od 2009 r. w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara, a wcześniej w Kancelarii Adwokackiej dr Tomasza Siemiątkowskiego, dwóch amerykańskich kancelariach prawniczych oraz Kancelarii dr hab. T. Siemiątkowski, Adwokaci i Doradcy –
– koncentrują się w obszarach prawa korporacyjnego, corporate governance, fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, sądowych postępowań gospodarczych oraz prawa ochrony zdrowia. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu prospektu emisyjnego pierwszej spółki utworzonej na prawie obcym, której akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce, reprezentował w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie lekami importowanymi, uzyskując korzystne dla swego klienta orzeczenie, a także uczestniczył w opracowaniu i realizacji, pierwszej na polskim rynku publicznym, koncepcji wypłaty dywidendy w akcjach „gratisowych”.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. (oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady), PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. W latach
2013 – 2017 Przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ponadto członek rady nadzorczej Royal Bank of Scotland Polska S.A. (2016 – 2019). Obecnie przewodniczący Rady Fundacji Energia dla Europy (FEDE), przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, wiceprzewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego PZPN, członek rady nadzorczej SPR Wisła Płock S.A. (z ramienia
właściciela – Gminy Miasta Płock) oraz członek Rady Polsko – Amerykańskiej Fundacji Onkologicznej.

Współautor projektu ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych oraz członek zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. S. Sołtysińskiego
(2001–2003). W latach 2003–2005 członek zespołu problemowego, powołanego przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, który przygotował projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego spółkę europejską (w zespole tym był odpowiedzialny za opracowanie regulacji monistycznego systemu ładu korporacyjnego), a następnie uczestnik jako ekspert rządu prac parlamentarnych nad tym projektem. W grudniu 2009 r. został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. nowelizacji kodeksu spółek handlowych (współautor projektu implementacji dyrektywy 2009/109/WE dotyczącej sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek). W roku 2011 został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład zespołu ds. prawa spółek. Od 2011 Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej (przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego tej komisji). Prof. Siemiątkowski był również pomysłodawcą oraz współautorem (wraz z adw. R. Potrzeszczem oraz prof. P. Wiórkiem) ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przyjętej przez Sejm, niemalże jednogłośnie, w 2015 r. Pełnił także funkcję doradcy prawnego społecznej akcji o dziejową sprawiedliwość (tzw. Apel 141), która w okresie pomiędzy lipcem 2020 r., a marcem 2021 r. doprowadziła do uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Akcja ta, zainicjowana i przeprowadzona przez działaczy byłej opozycji antykomunistycznej (J. M. Goliszewskiego,
L. Stalla i G. Kostrzewę – Zorbasa) umożliwiła „oskładkowanie” okresów działalności opozycyjnej, a przez to zwiększenie podstawy wyliczania wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych byłych opozycjonistów.

Prof. Siemiątkowski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie i Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan”, a także członkiem American Law & Economics Association.

Jest autorem dwóch monografii: Prokura w spółkach prawa handlowego, (LexisNexis 1999) oraz Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, (C.H. Beck, 2007), współautorem i współredaktorem czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe (2011), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2011), Spółka akcyjna (2012), Łączenie, podział i przekształcanie spółek (2011), współautorem Systemu Prawa Prywatnego
t. 16 – Prawo spółek osobowych pod red. A. Szajkowskiego oraz t. 17 – Prawo spółek kapitałowych pod red. S. Sołtysińskiego, autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, opublikowanych m.in. w „Palestrze”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Przeglądzie Sądowym” oraz „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego”. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Corporate Governance”.

W 2016 r. został umieszczony przez Dziennik Gazetę Prawną w „Rankingu
50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce” oraz nagrodzony „Złotym Paragrafem” – nagrodą przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa (za działania na rzecz prawa i gospodarki).

W roku 2022 otrzymał od dziennika Rzeczpospolita „Nagrodę za działalność pro bono na rzecz wolności mediów w Polsce” (z laudacji: „za zaangażowanie w obronę wolności słowa, działania służące wykazaniu niebezpieczeństw, jakie wiążą się z wejściem w życie tzw. LEX TVN”).

W 2018, 2020, 2021 i 2022 r. lider Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” w dziedzinie „prawo spółek i prawo handlowe”. W roku 2023 lider w dziedzinie „prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia”.

Poza tym miłośnik Legii Warszawa, historii piłki nożnej, historii polityki oraz tenisa i biegania.

Przede wszystkim mąż Renaty oraz ojciec Ewy i Adama.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541