Branże

Prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia

O nas

Świadczymy usługi z zakresu prawa korporacyjnego, które obejmują zarówno doradztwo, jak i przekrojową analizę biznesową. Oferujemy kompletne rozwiązania, wskazujące kierunek rozwoju firmy.

Od wielu lat prowadzimy kompleksową obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych. Korzystają z niej zarówno krajowi, jak i zagraniczni przedsiębiorcy. Przez lata praktyki zdobyliśmy doświadczenie, pozwalające nam projektować indywidualne rozwiązania dla naszych klientów.

Oferujemy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu jednych z największych na polskim rynku procesów akwizycyjnych, przekształceń, tworzenia i reorganizacji spółek oraz grup kapitałowych. Zapewniamy wsparcie prawne w transakcjach fuzji, przejęć oraz innych formach transformacji podmiotowych. Doradzamy w kwestiach relacji właścicielskich, ładu korporacyjnego i compliance.

Praktyka przekonała nas, że skuteczna obsługa korporacyjna wymaga szerokiego spojrzenia. Dlatego świadcząc usługi w tym zakresie działamy zespołowo. W doradztwo dla klientów korporacyjnych zaangażowani są różni specjaliści z naszej kancelarii. Dzięki temu dostarczane przez nas rozwiązania są kompletne. Uwzględniają specyfikę działalności w danej branży i kwestie związane z różnymi dziedzinami prawa.

Po nasze usługi sięgali już klienci z kilkudziesięciu branż. Zapewniliśmy obsługę firmom m.in. z sektora energetycznego, przemysłu ciężkiego, bankowości czy telekomunikacji.

Co zapewniamy?

 • Kompleksowe doradztwo przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń, inkorporacji podmiotów zagranicznych, zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw.
 • Bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz obrotu udziałami i akcjami.
 • Przygotowanie projektów uchwał organów spółek i wewnętrznej dokumentacji, również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego.
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółki i członków jej organów.
 • Obsługę procesów połączeń, podziałów lub przekształceń spółek.
 • Doradztwo przy rozwiązaniu, likwidacji lub restrukturyzacji spółek.
 • Doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji.
 • Badania due diligence, audyty zgodności z zasadami ładu korporacyjnego, i regulacjami z zakresu compliance.
 • Projekty kontraktów menedżerskich i umów zakazu konkurencji.
 • Doradztwo w kwestiach związanych z prawem pracy i wdrożeniem programów motywacyjnych.
 • Sporządzanie projektów, negocjację treści oraz opiniowanie umów handlowych i innych umów zawieranych podczas bieżącej działalności firmy.
 • Doradztwo w rozwiązywaniu sporów gospodarczych.
 • Sporządzanie dokumentacji i reprezentowanie klientów w postępowaniach rejestracyjnych m.in. przed Krajowym Rejestrem Sądowym, Rejestrem Zastawów, organami administracji publicznej.

 

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych klientów

 • W transakcji, która dotyczyła przejęcia przez koncern paliwowy kontroli kapitałowej nad jedną z głównych polskich grup energetycznych, prowadziliśmy obsługę prawną dla sprzedającego. Wartość transakcji sięgała 2,77 miliarda złotych. Nasze doradztwo uwzględniało kwestie bezpieczeństwa energetycznego.
 • Odpowiadaliśmy za przekrojową obsługę prawną procesu przejęcia przez podmiot konsolidujący 9 spółek z branży rolno-spożywczej. Doradzaliśmy m.in. w opracowaniu struktury i harmonogramu transakcji. Jej wartość wyniosła ok. 887 milionów złotych.
 • Wspieraliśmy prawnie jeden z wiodących koncernów energetycznych. Doradztwo dotyczyło sprzedaży spółki zapewniającej dostawę ciepła sieciowego. W ramach obsługi przeprowadziliśmy m.in. transakcyjny audyt prawny spółek. Transakcja dotyczyła spółki o mocy zainstalowanej wynoszącej ponad 1,1 tysięcy megawatów.
 • Obsługiwaliśmy prawnie jedną z głównych spółek węglowych na polskim rynku. Doradztwo dotyczyło procesu nabycia podmiotu, który prowadził złożone inwestycje w branży budownictwa podziemnego. Wartość transakcji wyniosła ok. 200 milionów złotych.
 • Doradzaliśmy jednemu z wiodących koncernów energetycznych w opracowaniu i wdrożeniu modelu restrukturyzacji.
 • Zapewnialiśmy doradztwo prawne dla czołowego koncernu paliwowego w związku z restrukturyzacją grupy kapitałowej (podział i łączenie spółek zależnych).
 • Odpowiadaliśmy za doradztwo prawne w procesie połączenia podmiotów giełdowych z branży bankowej oraz późniejszej emisji akcji i obligacji.
 • Prowadziliśmy doradztwo w procesie konsolidacji podmiotów grupy kapitałowej wiodącego koncernu chemicznego.

Nasze usługi w tym temacie

Transakcje fuzji i przejęć

Przygotowanie pełnej dokumentacji spółki

Doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi

Kontrakty menadżerskie i zakaz konkurencji

Obsługa prawna w ramach ładu korporacyjnego grup i spółek prawa handlowego

Obsługa i reprezentacja udziałowców spółek prawa handlowego

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541