Grzegorz Flisiak

Radca prawny, Senior Partner

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa podatkowego, zamówień publicznych, prawa karnego gospodarczego, cywilnego, upadłościowego i administracyjnego. W swojej praktyce zawodowej występuje jako pełnomocnik Klientów przed Trybunałem Konstytucyjnym, sądami administracyjnymi obu instancji, organami podatkowymi, organami kontroli celno-skarbowej i egzekucyjnymi. Prowadzi również postępowania przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, a także reprezentuje Klientów w sprawach administracyjnych, w tym z zakresu prawa farmaceutycznego, pomocy publicznej i prawa ochrony środowiska. Wielokrotnie brał udział w rozstrzyganiu sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą, występował też w imieniu Klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Sądem Najwyższym i ETS (obecnie TSUE).

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał od 2000 roku w polskich i zagranicznych kancelariach prawnych. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył także studia licencjackie w Instytucie Anglistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541