Grzegorz Flisiak

Radca prawny, Senior Partner

g.flisiak@kancelaria.eu

Senior Partner Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył także studia licencjackie w Instytucie Anglistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2012 roku.

W swojej praktyce zawodowej występuje jako pełnomocnik przed Trybunałem Konstytucyjnym, sądami administracyjnymi obu instancji, organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, celnymi i egzekucyjnymi. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa karnego gospodarczego, cywilnego, upadłościowego i administracyjnego. Prowadzi również postępowania przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, a także reprezentuje Klientów w sprawach administracyjnych, w tym z zakresu prawa farmaceutycznego, pomocy publicznej i prawa ochrony środowiska. Bierze także udział w rozstrzyganiu sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Sądem Najwyższym i ETS (obecnie TSUE).

Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa w czołowych dziennikach ogólnopolskich.

Biegle włada językiem angielskim.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI