Obszary praktyki:

Janusz Raglewski

Adwokat, of Counsel

wwa@kancelaria.eu

Of counsel Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Z Kancelarią współpracuje od 2010 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizacja prawo karne. Odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie i złożył egzamin sędziowski.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Katedra Prawa Karnego).

Członek Izby Adwokackiej w Krakowie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Komisji Bioetyki przy okręgowej Izbie Lekarskiej
w Krakowie, arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Redaktor Naczelny “Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie.

Kompetencje prof. J. Raglewskiego w praktyce adwokackiej koncentrują się na szeroko pojmowanym prawie karnym. Posiada szczególne doświadczenie zwłaszcza w sprawach z zakresu karnych aspektów ochrony obrotu gospodarczego (zwłaszcza przestępstw menedżerskich), przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, odpowiedzialności karnej za naruszenie praw własności intelektualnej.

Autor (współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze (kodeks karny, kodeks karny skarbowy, kodeks spółek handlowych, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), artykuły oraz glosy.

Porozumiewa się w języku angielskim i rosyjskim.

Biuro: Warszawa

Publikacje:

Kodeks spółek handlowych

Komentarz Tom IV

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI