prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, Senior Partner

t.siemiatkowski@kancelaria.eu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (summa cum laude), członek Izby Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (do grudnia 2015 r.)

Przebywał w wielu renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in.: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor), University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) oraz Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI). Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych (m.in. Princeton, Stanford, Columbia, New York University oraz Hong Kong Polytechnic University i Tokyo University).

Kompetencje prof. Siemiątkowskiego w praktyce adwokackiej koncentrują się w obszarach fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, prawa korporacyjnego oraz prawa medycznego i energetycznego. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu prospektu emisyjnego pierwszej spółki utworzonej na prawie obcym, której akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie lekami importowanymi, uzyskując korzystne dla swego klienta orzeczenie, a także opracował i zrealizował pierwszą na polskim rynku publicznym koncepcję wypłaty dywidendy w akcjach „gratisowych”.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. oraz  Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady, PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. W latach 2013 – 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ponadto członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNiG, członek Rady Nadzorczej Royal Bank of Scotland Polska S.A., a także wiceprzewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego i członek Rady Polsko – Amerykańskiej Fundacji Onkologicznej.

Prof. Siemiątkowski jest członkiem Sądu Giełdowego GPW S.A. w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan” i Sądu Polubownego przy KNF. Członek American Law & Economics Association, członek – założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics), członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Autor dwóch monografii: Prokura w spółkach prawa handlowego, oraz Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, współautor i współredaktor czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka akcyjna, Łączenie, podział i przekształcanie spółek, współautor Systemu Prawa Prywatnego t. 16 – Prawo spółek osobowych pod red. A. Szajkowskiego oraz t. 17 – Prawo spółek kapitałowych pod red. S. Sołtysińskiego.

Biuro: Warszawa

Publikacje:

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom I

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom II

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom III

Kodeks spółek handlowych

Komentarz Tom IV

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Prokura w spółkach prawa handlowego

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółki osobowe

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółka akcyjna i przepisy karne.
Tom 1

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI